cz en de

Obchodní podmínky a Provozní a ubytovací řád Lakeside Apartments Lipno

Provozní a ubytovací řád LakeSide apartments (dále jen LSA)

1. Tento provozní a ubytovací řád upravuje práva a povinnosti poskytovatele a hosta v souvislosti s ubytováním v LakeSide apartments.

2. Poskytovatelem je společnost LakeSide apartments, s.r.o., IČ: 084 88 967, S. K. Neumanna 986/15, Libeň, 182 00 Praha 8, provozovna LakeSide apartments, Černá v Pošumaví 209, PSČ 382 23.

3. Host se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za ubytování, která je mu předem sdělena, jakož i cenu za služby spojené s ubytováním dle platného ceníku poskytovatele.

4. Mezi poskytovatelem a hostem je uzavřena smlouva o ubytování. Smlouva o ubytování je uzavřena:

4.1. v případě online objednávky prostřednictvím webových stránek poskytovatele či online platformy, na níž je ubytování poskytovatelem nabízeno, okamžikem doručení potvrzení termínu ubytování ze strany poskytovatele na emailovou adresu hosta;

4.2. zaplacením ceny za ubytování příp. její části (zálohy) ze strany hosta.

5. Provozní a ubytovací řád kempu se vztahuje na celý areál bytového domu Lakeside Apartments.

6. V prostoru LSA se může ubytovat pouze host, který se řádně přihlásí na recepci umístěné ve vstupní hale domu, předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný státem vydaný doklad s uvedením identifikačních údajů) a zaplatí cenu za ubytování.

7. Host je povinen uhradit cenu za celou dobu ubytování před započetím ubytování, není-li s poskytovatelem dohodnuto jinak, a to některým z následujících způsobů platby:

7.1. v případě online rezervace současně s provedením rezervace prostřednictvím platební karty, případně bankovním převodem,

7.2. zaplacením faktury vystavené poskytovatelem před započetím ubytování,

7.3. prostřednictvím voucheru vydaného poskytovatelem a předloženého hostem nejpozději při přihlášení na recepci.

8. Poskytovatel je oprávněn ve zvláštních případech změnit hostu ubytování, které se však podstatně nebude odchylovat od závazně potvrzené objednávky.

9. Objednávku, která byla poskytovatelem potvrzena, může host zrušit nebo změnit, vztahují se pak na něj podmínky uvedené v článku 10. VOP LSA.

10. Objednávku, která byla poskytovatelem potvrzena, může host zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 14 dnů před nástupem k pobytu. V případě zrušení objednávky 13 a méně dnů před nástupem k pobytu je účtován storno poplatek ve výši 100 % uhrazené zálohy.

11. VSTUP A UŽÍVÁNÍ LSA JE POVOLENO POUZE UBYTOVANÝM HOSTŮM a dále hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

12. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí nástup na pobyt v ubytovacích jednotkách od 14.00 hod. Host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 10.00 hodin, uvést jí do původního stavu (taktéž zhasnout světla, zavřít okna a dveře), klíč (případně čipový náramek) odevzdat na recepci. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je poskytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

13. Hosté ubytovaní v LSA jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště ve společných prostorách, komunální odpad odkládat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech.

14. Platí přísný zákaz vyhazování ryb, uhynulých zvířat a horkého popela do kontejnerů, taktéž je zakázáno odkládat velkoobjemový a nebezpečný odpad v celém areálu LSA nebo vyhrazených místech pro sběr odpadu.

15. Za škody způsobené na majetku poskytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

16. V době od 22.00 do 7.00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 24.00 do 7.00 hod.

17. Ubytovaní hosté i osoby pohybující se v areálu LSA jsou povinny dodržovat požární poplachové směrnice Lakeside Apartments. Ve všech ubytovacích kapacitách a vnitřních prostorách budovy platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

18. V celém areálu domu LSA a přilehlých prostorách a pozemcích je přísně zakázáno provozovat grily, ohniště či topeniště na dřevo či uhlí.

19. Za bezpečnost dětí při pohybu v celém areálu LSA zodpovídají rodiče nebo jejich zákonní zástupci!

20. V areálu kempu Jestřábí I., kde se nachází i pláž pro klienty LSA, se vyskytují umělecké artefakty, které nejsou klasifikovány jako herní prvky, manipulace s nimi a pohyb na nich není dovolen a je pouze na vlastní nebezpečí.

21. Platí přísný zákaz vynášení jakéhokoliv skla na pláž, znečišťování prostoru pláže a vody.

22. Vstup na molo je dovolen pouze za doprovodu obsluhy či zaměstnanců kempu Jestřábí případně LSA.

23. V LSA a areálu kempu Jestřábí I. je umístěno bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi free. Případná nefunkčnost internetu v areálu kempu nebo domu LSA nezakládá jakákoli kompenzační oprávnění hosta.

24. Za lodě a katamarány umístěné v areálu kempu na vyznačené ploše zodpovídají jejich majitelé. Za případné škody vzniklé nevhodným uložením a zajištěním plavidla zodpovídá majitel.

25. Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze na vodítku a pod dohledem majitele, a to v celém areálu LSA i kempu! Platí přísný zákaz venčení psů v celém areálu LSA a kempu Jestřábí I.

26. Poskytovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.

27. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním a ubytovacím řádem a je povinen jej dodržovat.

28. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním a ubytovacím řádem a že mu v plném rozsahu porozuměl.

29. Provozní a ubytovací řád LSA je závazný pro všechny ubytované hosty i osoby pohybující se v areálu LSA. Ubytovaný host, příp. osoba, která poruší provozní a ubytovací řád, bude z LSA vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení poskytovatele bude po ubytovaném hostu, nebo osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody.

30. Poskytovatel je oprávněn neumožnit vstup do domu a společných prostor LSA osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu či jiných návykových a omamných látek, osobám nepřiměřeně hlučným či jinak narušujícím pořádek, klid a dobré mravy, a to zejména v době od 22:00 do 7:00 hod., stejně tak je poskytovatel oprávněn takové osoby vykázat z ubytování. Ubytovaný host je v takovém případě povinen uhradit 100 % z ceny ubytování.

31. Je zakázáno poškozovat, svévolně upravovat a jinak nakládat se zelení v celém areálu LSA i kempu Jestřábí I.

32. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta poskytovatel ubytování veškeré poplatky i v případě závažných důvodů jako nemoc, živelní pohromy apod. nevrací!

33. Veškeré osoby pohybující se v areálu kempu Jestřábí I., kde je situována pláž a molo pro klienty LSA, jsou povinny respektovat a dodržovat pokyny zaměstnanců LSA a kempu Jestřábí I. a respektovat provozní a ubytovací řád kempu Jestřábí I., jehož plné znění je dostupné on-line na www.kemplipno.cz

34. Pro pohyb a pobyt osob v prostoru Lakeside wellness platí podmínky upravené provozním řádem Lakeside Wellness, který je k dispozici v areálu wellness a v recepci LSA.

35. Poskytovatel je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení") a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Poskytovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává poskytovatel pouze na základě tohoto souhlasu.

V Černé v Pošumaví, LakeSide apartments, dne 01. 02. 2023